مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

اين جلسه با حضور رييس شركت لوكس لايف و كارشناس مركز تخصصي مطالعات مديريت و كلينك صنعت دانشگاه محقق اردبيلي در محل شركت برگزار شد. 
در اين نشست  زمينه و مفاد  همكاري هاي دوجانبه مركز و شركت لوكس در حوزه هاي مختلف بازاريابي، تامين نيرو و استعداديابي، برگزاري دوره ها و سمينارهاي تخصصي بررسي شد.
عقد قرارداد همكاري هاي دوجانبه به جلسه بعدي موكول شد