مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

دکتر محمد باشکوه

رئیس مرکز (دبیر شورای عالی مرکز)

مشاهده پروفایل کامل

دکتر ناصر سیف اللهی

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل

دکتر باقر عسگرنژاد نوری

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل

دکتر حسین رحیمی

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل

دکتر قاسم زارعی

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل