مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

پروفسور گودرز صادقی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل

پروفسور محمد نریمانی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل

دکتر محمد باشکوه

رئیس مرکز (دبیر شورای عالی مرکز)

مشاهده پروفایل کامل

دکتر ناصر سیف اللهی

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل

دکتر باقر عسگرنژاد نوری

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل

دکتر حسین رحیمی

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

مشاده پروفایل کامل

دکتر قاسم زارعی

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

مشاهده پروفایل کامل