مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

معرفی توانمندی های مدیریتی کسب و کار، فناوری های جدید و به روز صنعت دنیا در قالب نشست های تخصصی و عمومی در واحدهای کسب و کار، سازمان ها و واحدهای صنعتی