مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

ارتقاء مهارت های تخصصی و عمومی به منظور بهبود و تقویت شرایط منابع انسانی و تربیت متخصص مورد نیاز واحدهای کسب و کار، سازمان ها و واحدهای صنعتی