مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای با تکیه بر متخصصین دانشگاهی و صنعتی جهت رفع مشکلات موجود در واحدهای کسب و کار، سازمان ها و واحدهای صنعتی