مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

آسیب شناسی سیستم های مدیریت منابع انسانی براساس مدل(استاندارد34000)

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

تکنیک های نیازسنجی آموزشی و استانداردایزو10015

تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه

آراستگی محیط کار 5S

نگهداشت وجبران خدمت

کارگاه ارزشیابی مشاغل براساس مدل(IPE)

نيازسنجي آموزشي و برنامه ريزي آموزشي كاركنان

طراحي و استقرار نظام حقوق و دستمزد

طراحي و استقرار نظام  مديريت عملكرد كاركنان

طراحي و استقرار نظام پاداش كاركنان مبتني بر نظام مديريت عملكرد

ارزيابي فرهنگ سازماني

جانشين پروري و استعدادیابی

عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شركت ها .....

آیین نگارش مکاتبات اداری

مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهيم، الگوها، و روش‌هاي نوین مدیریت منابع انساني