مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

 • برنامه ریزی و طرح ریزی به منظور افزایش راندمان تولید و بهره وری
 • پایش، روند‌یابی و تجزیه و تحلیل مستمر وضعیت مدیریت سازمان‌ها وارائه راهکارهای تخصصی برای بهبود وضعیت آن‌ها و کمک به تحقق اهداف، چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه ملی و منطقه ای
 • انجام خدمات منابع انسانی برای واحدهای تولیدی و تجاری
 • ایجاد شبکه ارزیابی مدیریت سازمان‌ها و کسب و کارها
 • ارائه مشاوره های بازاریابی، صادرات و مدیریت ارتباط با مشتری
 • طراحی و معرفی جدیدترین فناوری های مرتبط در حوزه های مختلف
 • ارائه برنامه های حفاطت از محیط زیست، مدیریت پسماند و مدیریت انرژی
 • مطالعه، بررسی و تدوین دوره ها و کارگاه های آموزشی برای مراکز ذی ربط
 • شناسایی مسایل مهم مدیریتی و سازمانی و تلاش در جهت حل مسایل و موضوعات تخصصی مدیریت
 • توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای در زمینه‌ مسائل مختلف مدیریت
 • آموزش حرفه‌ای مدیران و کمک به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در سطوح ملی و منطقه‌ای
 • تبادل توافقنامه‌ها و انعقاد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور انتخاب و آموزش مدیران وارتقا مهارت‌های آن ها در راستای بهبود سطح رقابت پذیری بنگاه‌ها