مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

  • تبیین و ارتقا جایگاه مرکز تخصصی مطالعات مدیریت وکلینیک صنعت  در بین مراکز موجود در سطح کشور
  • ایجاد مرکزی دانش محور، یادگیرنده، پویا و خبره با بهره گیری از کارآمدترین شبکه تخصصی مشاوران و متخصصان در عرصه های ملی و بین المللی
  • تهیه و تنظیم بانک های اطلاعاتی از مسائل و مشکلات واحدهای کسب و کار، سازمان ها و واحدهای صنعتی و توسعه و تعالی این واحدها
  • طرح ریزی استراتژیک، برنامه ریزی و پیاده سازی راهکارهای علمی مدیریتی در واحدهای کسب و کار، سازمان ها و واحدهای صنعتی
  • ارتقا، تعالی سازمانی و ایجاد همسویی و هم افزایی بین واحدهای کسب و کار، سازمان ها  واحدهای صنعتی
  • تبیین و ارتقا جایگاه مرکز تخصصی مطالعات مدیریت وکلینیک صنعت در بین مراکز موجود در سطح کشور
  • ایجاد مرکزی دانش محور، یادگیرنده، پویا و خبره با بهره گیری از کارآمدترین شبکه تخصصی مشاوران و متخصصان در عرصه های ملی و بین المللی
  • تهیه و تنظیم بانک های اطلاعاتی از مسائل و مشکلات واحدهای کسب و کار، سازمان ها و واحدهای صنعتی و توسعه و تعالی این واحدها
  • طرح ریزی استراتژیک، برنامه ریزی و پیاده سازی راهکارهای علمی مدیریتی در واحدهای کسب و کار، سازمان ها و واحدهای صنعتی
  • ارتقا، تعالی سازمانی و ایجاد همسویی و هم افزایی بین واحدهای کسب و کار، سازمان ها  واحدهای صنعتی