مرکز تخصصی مدیریت و کلینیک صنعت

مرکز تخصصی مطالعات مدیریت وکلینیک صنعت (متمم)دانشگاه محقق اردبیلی، با رویکرد توسعه مدیریتی و نهادینه کردن استفاده از خدمات مشاوره مدیریتی و تخصصی، بستری مناسب را مهیا می سازد تا شرکت ها، همواره به مشاوران کارآزموده مراجعه نموده و به سهولت و با اطمینان برای بهبود بهره وری و سطح کیفیت و نیز، رفع و درمان مشکلات تخصصی خود اقدام نمایند. از طرف دیگر، شناخت هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی از مشکلات عینی صنعت کشور، حاصل شود. این امر، جهت دهی هرچه بیشتر و کاربردی تر شدن تحقیقات دانشگاهی را نیز نتیجه خواهد داد. این مهم، با ایجاد شبکه ای نظام مند که در آن، علاوه بر اساتیددانشگاه، متخصصان صنعتی و کسب و کار به عضویت دربیایند، شکل گرفته تا در کنار هم و به صورت تیمی، در راستای تعالی صنعت گام بردارند. مرکز تخصصی مطالعات مدیریت وکلینیک صنعت (متمم)دانشگاه محقق اردبیلی بنا دارد تا با نقطه شروع یک مشاوره تخصصی سودمند و کم هزینه، فرآیندهای عملیاتی تحقیق، پژوهش و توسعه مدیریتی را در واحدهای کسب و کار، سازمانها و واحدهای صنعتی تسهیل نماید.